اخبار مجموعه درینه
ظهور بازاریابی محتوایی و رشد بازاریابی دیجیتالی باعث شده است که برندهای مختلف تلاش کنند تا محتوا تولید کنند. حال که هزاران برند مختلف تلاش می‌کنند تا محتوایی در مقیاس جهانی تولید کنند چه اتفاقی می‌افتد؟
ظهور بازاریابی محتوایی و رشد بازاریابی دیجیتالی باعث شده است که برندهای مختلف تلاش کنند تا محتوا تولید کنند. حال که هزاران برند مختلف تلاش می‌کنند تا محتوایی در مقیاس جهانی تولید کنند چه اتفاقی می‌افتد؟
  1